ماسک مو

ماسک مو دوفازی آی پلاس

مخصوص موهای رنگ شده

مشاهده

ماسک مو دوفازی آی پلاس

احیاکننده و نرم کننده موی سر، حاوی کراتین

مشاهده