پاک کردن آرایش صورت

حتما پیش آمده که تا دیر وقت کار کنید، تا دیروقت بیرون باشید و یا حین تماشای فیلم چرت بزنید. مهم نیست دلیلش چیست، آنقدر در طول روز خسته می شوید که نمی توانید آرایش خود را قبل از خواب پاک کنید.